Het eigen risico geldt voor bijna alle zorg die onder de basisverzekering valt. Dit zijn onder andere kosten van geneesmiddelen, medisch specialisten, ziekenhuisopname, psychologische zorg (GGZ), logopedie en hoortoestellen.

Maar er zijn uitzonderingen:

• Zorgkosten voor kinderen tot 18 jaar;
• Ketenzorg;
• Een bezoek aan de huisarts*;
• Verloskundige zorg**;
• Kraamzorg***;
• Hulpmiddelen die u in bruikleen heeft;
• Verpleging en verzorging (thuiszorg/wijkverpleging);
• Vervoer van een donor;
• Nacontroles van een nier- of leverdonor (ook na 13 weken).

In deze gevallen worden de zorgkosten volledig vergoed. U hoeft dan geen eigen risico te betalen.

* Let op: Voert de huisarts laboratoriumonderzoek uit? Dan geldt daarvoor wel het eigen risico.
** Het eigen risico geldt wel voor andere zorg rondom zwangerschap en bevalling: geneesmiddelen, bloedonderzoek, ziekenvervoer en prenatale tests zoals de vlokkentest en een vruchtwaterpunctie.
*** Voor kraamzorg geldt geen eigen risico, maar wel een eigen bijdrage.

In de polisvoorwaarden van uw basisverzekering vindt u de precieze vergoeding terug. Ook staat hierbij aangegeven of er wel of geen verrekening met het eigen risico plaats vindt. De polisvoorwaarden vindt u terug in Mijn PlusGezond.